Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Йога Арт ЕООД, адрес по регистрация: гр. София, кв. Лозенец, бул. Н. Вапцаров 29, вх. Б, ет. 2, ЕИК 205299487, (наричано за краткост „Йога Арт“) и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта http://adelinayogaart.com/, (наричан за краткост „Сайтът“). (2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно „Йога Арт“: 1. Данни за кореспонденция: Йога Арт ЕООД, адрес по регистрация: гр. София, кв. Лозенец, бул. Н. Вапцаров 29, вх. Б, ет. 2, ЕИК 205299487, МОЛ: Аделина Кирилова, телефон: 0895 661 161

(2) Надзорни органи:

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15 
тел.: (02) 9402 046
факс: (02) 9403 640
е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg

  1. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6</> тeл.: 02 / 980 25 24 фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22 Уeб caйт: www.kzр.bg

Чл. 3. Сайтът на Йога Арт предоставя на Посетителите информация относно Аделина Кирилова, график на йога практиките, които води, събитията, които организира, галерии от изминали събития и практики, и статиите, чиито автор е.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Йога Арт и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Йога Арт.

(2) Изображенията в Сайта на Йога Арт и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Йога Арт не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Йога Арт.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Йога Арт, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Йога Арт не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Йога Арт върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6 (1) Йога Арт предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта.

(2) Йога Арт не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

 
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Йога Арт по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им.

 
VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) Йога Арт предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) АДЕЛИНА не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) АДЕЛИНА не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

 

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Йога Арт при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 17 декември 2018г.